Dags att uppdatera det traditionella “HR-årshjulet”?

HR-årshjulet kan nog skilja sig mellan olika verksamheter, men gemensamt för de flesta organisationer är att det under året finns olika fokusområden att hålla koll på, exempelvis årligen återkommande aktiviteter eller samtal med medarbetare som ska planeras. Då kan det vara bra med ett hjul där du som chef enkelt kan få översikt om vart ditt fokus bör ligga för den aktuella perioden. Årshjulet ger också en indikation på när det eventuellt kan uppstå arbetstoppar för medarbetare såväl som chefer under året. 

Årshjulets olika fokusområden kan exempelvis handla om:

  1. Planering inför året, förberedelse inför lönerevision och genomförande av medarbetarsamtal där medarbetaren får sätta upp mål inför året. 
  2. Inspirerande utbildningar för medarbetare, exempelvis ledarskapsutveckling eller andra utvecklande aktiviteter. Inled planeringen av årets sommarsemestrar. 
  3. Stöttning av chefer inför lönesamtal, planering och checklista inför dessa, och genomförande av samtalen. Under denna period påbörjas även ofta budgetarbetet inför nästa år. 
  4. Introduktion av nya medarbetare samt utvärderande samtal för befintliga medarbetare. Här kan det även passa bra med en personalenkät som undersöker hur medarbetarna har haft det under året. 

Naturligtvis finns även fokusområden som HR-avdelningen behöver hålla koll på under hela året, såsom att bibehålla och attrahera nya medarbetare genom employer brand och att kontinuerligt se över rekryteringsbehoven

Under de senaste månaderna har med största sannolikhet det traditionella årshjulet behövt skruvas om eller omvärderas för att möta de nya utmaningarna som uppstått till följd av pandemin. Kanske har det uppstått nya behov som behöver tillgodoses, som medför att nästa årshjul kommer att se något annorlunda ut? Hursomhelst tror vi att det kan vara en god idé att redan nu sätta igång med planeringen av årshjulet inför nästa år, eller åtminstone börja fundera kring det.