Inledning

Som kandidat hos Worko AB vill vi att du har kunskap om och känner trygghet kring hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy beskriver hur Worko AB samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter samt andra dokument när du som kandidat skickar in ditt CV till oss. Syftet är att du på ett enkelt sätt ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Worko AB, org.nr 556842-0755, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med vårt rekryteringsarbete hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter för vår affärsverksamhets behov. Syftet med lagringen är att identifiera din kompetens som kandidat och matcha den med de uppdrag som Worko AB arbetar med åt sina uppdragsgivare.

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en specifik individ. Vi samlar in och lagrar de uppgifter som du som kandidat har försett oss med i samband med din kontakt med oss för en aktuell tjänst/tjänster.

Vid ansökan samlar Worko AB in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer samt de filer du väljer att lämna till oss i form av CV, personligt brev och andra dokument som exempelvis betyg och utbildningsbevis.

Känsliga personuppgifter såsom ålder, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, uppgifter om  sexualliv eller sexuell läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person samlas inte in av Worko AB. Om känsliga uppgifter har lämnats till oss på ditt eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna integritetspolicy.  Worko AB avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och andra personuppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i vår kandidatdatabas har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke (se nedan under ”Dina rättigheter”).

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter i syfte att matcha din kompetens med de uppdrag vi arbetar med. Detta innebär matchning gentemot pågående uppdrag. Om det blir aktuellt att presentera dig som kandidat till uppdragsgivare, kommer Worko AB, efter överenskommelse med dig, att mejla dina uppgifter enligt ovan till uppdragsgivaren. Dina uppgifter kommer endast att lämnas ut till behöriga personer.

Våra uppdragsgivare är skyldiga att behandla informationen enligt denna integritetspolicy, rådande dataskyddsförordning och med högsta konfidentialitet. Inför varje rekryteringsuppdrag upprättas ett avtal mellan Worko AB och uppdragsgivaren där det framgår att uppdragsgivaren får spara personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för uppdragets gång. Om du inte blir en aktuell kandidat för den aktuella tjänsten raderas dina personuppgifter hos vår kund efter avslutat uppdrag.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkra att dina personuppgifter inte skall manipuleras, gå förlorade eller förstöras och för att obehöriga personer inte skall komma åt dem.

Vi använder oss endast av underleverantörer med vilka skriftliga avtal ingåtts när vi behandlar dina uppgifter, vilket förutsätter att uppgifterna behandlas konfidentiellt och skyddas.

Lagringstid

Worko AB lagrar dina uppgifter i maximalt 36 månader från det att vi kontaktar dig. Du kan när som helst meddela att du inte önskar finnas med i vår kandidatdatabas (se nedan under ”Dina rättigheter”). Efter att du återkallat ditt samtycke kommer dina personuppgifter inte längre att lagras.

Efter 36 månader kommer vi att kontakta dig för att fråga om du vill fortsätta vara registrerad i vår kandidatdatabas.

Om du redan finns registrerad i vår databas och blir aktuell för en tjänst och i samband med detta samtycker på nytt så påbörjas en ny period om 36 månader.

I de fall tester används lagrar vi dina testresultat i 12 månader i vårt testverktyg. Perioden om 12 månader påbörjas när testresultatet erläggs. Den lagliga grunden för att spara dina testresultat är ditt samtycke. Om du inte samtycker har vi inte möjlighet att lagra ditt testresultat.

Endast behöriga personer, med vilka Worko AB ingått avtal, har tillgång till systemen.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Om du vill ta del av vilka personuppgifter och vilken information som finns lagrade hos oss eller ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare information har lämnats ut, mejlar du till dataskydd@worko.com. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Rättelse av dina personuppgifter

Om du vill uppdatera eller rätta dina personuppgifter hos Worko AB mejlar du dataskydd@worko.com. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Återkalla eller radera dina personuppgifter

Om du vill återkalla hela eller delar av ditt samtycke av dina personuppgifter mejlar du dataskydd@worko.com. Vi raderar dina uppgifter på din begäran under förutsättning att Worko AB inte har en skyldighet att spara personuppgifterna på grund av rättslig förpliktelse enligt lag. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format för att överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som har inlämnats genom samtycke.

Om du vill använda din rätt till dataportabilitet mailar du dataskydd@worko.com. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Rätt till begränsning

Du har som kandidat under vissa förutsättningar rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan ske när:

  • korrektheten av personuppgifterna bestrids. Worko AB begränsar uppgifterna under tiden vi kontrollerar om dessa stämmer.
  • personuppgifterna behandlas olagligt (exempelvis utan samtycke) men att du som kandidat vill att uppgifterna ändå sparas hos Worko AB
  • ändamålet med personuppgifterna har slutförts men personuppgifterna behöver behållas hos Worko AB i syfte  att du skall kunna göra rättsliga anspråk gällande.

Om du vill använda din rätt till begränsning av dina personuppgifter mejlar du dataskydd@worko.com. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom.

Klagomål

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till:

Datainspektionen (telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen.se, fax: 08-652 86 52)