Sexistisk arbetskultur kostar hårt i byggbranschen – 4 tips för att få en jämställd arbetsplats

Byggbranschen är i stort behov av arbetskraft. Trots det har byggarbetsplatserna länge präglats av ojämn könsfördelning och sexistisk kultur. Något som exkluderar både kvinnor och män från branschen. Dessa makt- och normstrukturer behöver låsas upp för att skapa en jämställd arbetsplats – och inte sätta branschens kompetensförsörjning i fara.

Sverige har länge ansetts vara ett av världens mest jämställda länder enligt jämställdsindex, med hög sysselsättningsgrad för kvinnor på arbetsmarknaden. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden en av de mest segmenterade i Europa, med en byggbransch som en av de minst jämställda i landet. Något som talar sitt tydliga språk, då mindre än 1 av 10 anställda i dagens byggbransch är kvinnor. Det, tillsammans med en sexistisk arbetskultur, ligger bakom att Regeringen redan under 2018 fastslog en skarp målsättning. Senast 2030 ska 25 % av alla nyanställningar i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor.

En sexistisk arbetskultur kostar hårt i en bransch som törstar efter arbetskraft, det vittnar Byggcheferna om i en rapport från 2020. En rapport, vars ramverk Machoindex, bör ses som ett initiativ för en jämställd byggbransch. Med hjälp av detta index kan branschens arbetskultur tydligare ringas in, och då hanteras på ett bättre sätt. Rapporten från 2020 avslöjar exempelvis att 70 % av tillfrågade byggledare vittnar om diskriminerande skämt på arbetsplatsen, samtidigt som 33 % höll med om att oacceptabelt beteende sällan eller aldrig ifrågasattes.

Jämställdhet handlar inte bara om könsfördelning. Det handlar även om vilka maktstrukturer som tillåts styra arbetsplatsen –  som i sig påverkar hur anställda beter sig mot varandra. Byggchefer och ledare behöver därför ställa krav på den egna verksamheten, likväl som underleverantörerna, för att skapa en inkluderande byggarbetsplats. Krav som bör grunda sig i diskrimineringslagstiftningen, och vila på en kultur som belönar och följer upp incidentrapportering.

Trots att färre kvinnor känner sig trakasserade idag i jämförelse med 2013, kvarstår många utmaningar som fortsätter sätta branschens kompetensförsörjning i fara. För att bättre ta hand om och attrahera kvinnor och unga till branschen, behöver organisationer och företag syna sig själva utifrån nio mätbara faktorer. Dessa handlar om könsfördelningen i yrkesgrupp, ledningsgrupp, avancemang till chefspositioner, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning och aktivt arbete med diskrimineringslagen.

Se våra tips för en jämställd arbetsplats.

1. Rekrytera bredare

Företag behöver rekrytera utifrån hela befolkningen, och inte bara efter likhetsprincipen. Att rekrytera brett utanför sina egna nätverk är av största vikt för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats.

2. Incidentrapportering

Rapportering av incidenter kopplade till diskrimineringslagen ska lyftas och följas upp, för att skapa en arbetskultur som inte accepterar att sådana strukturer förekommer.

3. Kunskap

Jämställdhetsarbete kräver grundläggande kunskaper om normer, maktstrukturer och machokultur. Det kräver kontinuerlig utbildning och kunskapsutbyte mellan medarbetare och ledare i företaget.

4. Ställ krav

Inom byggbranschen är kontrakt en central del, och ett effektivt verktyg för kravställning. I kontraktet bör ni därför ställa skarpa krav på en mer jämställd byggprocess med hjälp av aktiva åtgärder, rapportering och uppföljning. På så vis ökar jämställdhet i ett viktigt samarbete mellan beställare och leverantör. Diskrimineringslagen är också ett tydligt och fördelaktigt krav att ställa utifrån ett jämställdhetsperspektiv.