Så blir du en vinnare i kriget om framtidens kompetens

Många företag inom byggbranschen har svårt att hitta rätt kompetens. I längden riskerar det att bromsa produktiviteten, tillgången till nya affärsmöjligheter och därmed företagens lönsamhet och utveckling i stort. Den nya generationens arbetskraft kommer att bli avgörande för att säkra framtidens kompetensbehov, därför behöver du som arbetsgivare förstå vad de önskar sig av dig som arbetsgivare.

Det råder en hög konkurrens om arbetskraften inom byggbranschen, och det är viktigare än någonsin att lyckas behålla sina anställda och samtidigt attrahera nya kandidater. För att säkra framtidens kompetensbehov behövs både initiativ från byggbranschen som visar på karriärmöjligheterna i branschen och höjer attraktionskraften, men det gäller också att som enskild arbetsgivare se till att hålla sig relevanta genom att möta sådant som den nya generationens arbetskraft särskilt efterfrågar. Bland studenter finns det några faktorer som står extra högt upp på önskelistan som avgör valet av framtida arbetsgivare.

I Universums årliga rapport tillfrågades studenter om vad de efterfrågar hos en framtida arbetsgivare. Det viktigaste enligt studenterna var att ha en ledare som stöttar deras utveckling. Därefter hamnar trygg anställning, möjlighet till en god och konkurrenskraftig löneutveckling, samt worklife balance  – balans mellan fritid och arbetsliv. Utöver detta värdesätter talangerna även ömsesidig respekt, flexibla arbetsvillkor, varierande arbetsuppgifter och ett inspirerande syfte. 

Så här möter du deras önskemål:

  • Flexibilitet, variation och balans

Att känna att man har en balans mellan arbetslivet och privatlivet och arbetslivet blir en allt viktigare parameter. Det gäller inte bara medarbetare  Trots att byggbranschen är en traditionstyngd bransch som inte kännetecknas av flexibilitet finns det sätt att anamma mer det även här. Det kan exempelvis handla om involvera medarbetarna så att de själva får vara med och bestämma hur de ska lägga upp sina arbetstider, och utforma schemat på ett bra sätt. Även de minsta förändringarna kan göra en stor skillnad i förmågan att locka kandidater. Många har exempelvis fortfarande en bild av att alla som arbetar inom byggbranschen måste börja arbetsdagen extremt tidigt på morgonen, men faktum är att det är långt ifrån regel på alla arbetsplatser, och glädjande nog för den som är kvällsmänniska finns många byggprojekt som är förlagda kvälls- och nattetid. För att erbjuda mer variation i arbetslivet kan det vara viktigt att även se över om möjligheten att erbjuda mer varierande arbetstider, arbetsmiljöer eller arbetsuppgifter. I grund och botten handlar det om att skapa goda förutsättningar så att kandidaterna väljer bort byggbranschen på grund av avsaknaden av flexibla och varierande arbetsmiljöer som främjar en balans i livet. 

  • Stötta medarbetarnas utveckling

Att utforma en utvecklingsplan för medarbetarna ger många positiva effekter för såväl medarbetaren som arbetsgivaren. Inte bara får du som arbetsgivare nöjdare medarbetare som känner att de utvecklas i rätt riktning och vill stanna längre inom företaget, du får samtidigt en mer produktivt och effektivt arbetslag. Du som arbetsgivare har mycket att vinna på att ta vara på all den kompetens som finns på din arbetsplats. Kanske finns det medarbetare med dolda talanger utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet som bättre kan tas tillvara på. Medarbetare som får användning av sina kunskaper och får fortsätta utveckla dem mår bättre och stannar längre inom företaget.

  • Skapa tryggare anställningar

Byggbranschen påverkas av många omvärldsfaktorer som till exempel svängningar i konjunkturen, politiska beslut om bostadsbyggande och bostadsmarknaden och säsongsbetonad arbetsbrist. En trygg och säker anställning har alltid varit en viktig fråga för byggnadsarbetare, precis som för alla andra yrkesgrupper, men det har blivit ännu tydligare att trygghet värderas högt vid den nya generationens val av arbetsgivare. Trygghet handlar också om att skapa goda förutsättningar för medarbetaren att kunna lyckas. Förutom vettiga arbetsvillkor och kollektivavtal är det viktigt att det finns en tydlighet i vad de kan förvänta sig av dig som arbetsgivare och vad du förväntar dig av dem.

  • Lönen som konkurrensmedel

Att erbjuda en lön som är konkurrenskraftig på dagens arbetsmarknad blir allt viktigare. Om lönerna inte är marknadsmässiga och om det inte finns chans att höja lönen är risken att medarbetare väljer att sluta. För att attrahera duktiga kandidater utgör också förmåner och en konkurrenskraftig löneutveckling viktiga komponenter. Reflektera därför kring hur löneutvecklingen ser ut på just ert företag. I takt med att detta blir viktigare fråga för den nya generationens arbetskraft bör också företag vara beredda på att få frågor om detta redan under anställningsintervjun.

Sammanfattningsvis – företag inom byggbranschen som är i behov av kompetens behöver se till att hålla sig relevanta och attraktiva på flera plan, bland annat genom att satsa på ovan nämnda faktorer. Genom att erbjuda detta har företag en bättre chans att kunna attrahera kandidater och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det räcker däremot inte hela vägen – företag måste också lyckas förmedla detta till kandidaterna i rekryteringsprocessen. 

Vi på rekryteringsföretaget Worko hjälper dig inte bara med din rekrytering, vi förser dig också med viktiga insikter och feedback från kandidaterna om deras upplevelse av er som arbetsgivare. Det ger er en bättre förståelse kring om ni lyckats förmedla dessa viktiga bitar,  och vad de anser om rekryteringsprocessen. I sin tur påverkar det huruvida kandidaten väljer att tackar ja till jobbet, och bidrar till att ni på sikt kan rekrytera fler och bättre kandidater.