Så leder Norge vägen mot en hållbar byggindustri

Sammantaget står byggbranschen för 39% av världens utsläpp av växthusgaser. Här gör Norge stora framsteg med klimatsmarta lösningar som resten av världen bör ta efter. Se de 4 stora områdena där Norge leder vägen mot en hållbar byggindustri.

Världens städer växer dramatiskt, en expansion som för med sig stora klimatutmaningar. Nya byggnader byggs med kolintensiva material producerade i industriell skala. Byggarbetsplatser använder bränsleslukande tunga maskiner och alldeles för många byggnader slösar energi.

Norges starka offentlig sektor, som är landets största byggherre, använder aktivt sin position på marknaden för att ställa höga krav på byggherrar, entreprenörer och leverantörer. Samtidigt hjälper offentliga stödsystem miljöambitiösa företag genom att axla en del av de ekonomiska risker som är förknippade med att utveckla, testa och kommersialisera teknik med låga koldioxidutsläpp.

Norge ligger också i framkant när det gäller att använda artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) för att bygga mer resurs- och energieffektiva byggnader.

1. Utsläppsfria byggarbetsplatser

Oslo växer snabbt och man uppskattar att en femtedel av stadens totala utsläpp kommer från byggarbetsplatserna. Här använder Oslo stad sin position som stadens största byggherre för att implementera strikta krav på entreprenörer, vilket skapar en marknad för fossilfria maskiner. Detta har i sin tur banat väg för leverantörer som NASTA och NorBetong att utveckla helelektriska grävmaskiner, helelektriska blandartrummor för betongblandarbilar med mera

Norska fastighetsutvecklingsföretag som Veidekke och NCC samlar på sig kraftig, elektrisk anläggningsutrustning som de kan använda när projekt ska vara fossilfria. Oslo stad har satt som mål att alla byggarbetsplatser ska vara helt utsläppsfria till 2030. Det finns prognoser som säger att de kommer nå detta mål redan 2025. Samtidigt kommer delegationer från hela världen för att lära sig om hur en stad kan växa samtidigt som utsläppen minskar.

Sättet på vilket en byggarbetsplats sköts spelar också en viktig roll i förhållande till resursanvändning och koldioxidutsläpp. Studier visar att upp till 50 procent av tiden på byggarbetsplatser går till spillo. Samarbetet mellan de olika intressenterna på plats är ofta ineffektivt, vilket gör att omfattande resurser slösas bort. Catenda har med sin molnbaserade Bimsync-plattform designat en lösning som garanterar transparent och effektivt samarbete på byggarbetsplatser. RoMY Clima har samtidigt utvecklat en smart lösning som förser byggarbetsplatser med uppvärmning utan användning av förorenande generatorer.

2. Energieffektiva byggnader och energiplushus

Byggnader ska inte bara byggas på ett mer energieffektivt sätt; när de väl är i drift måste de förbruka betydligt mindre energi och färre resurser. Norge är en pionjär inom nollenergibyggnader, som har noll nettoförbrukning av förnybar energi, och energipositiva byggnader, som genererar mer energi än de använder och matar tillbaka den till elnätet.

Nationalmuseet i Oslo (Nordens största kulturcentrum) är en nollenergibyggnad, som kommer värms upp med vatten från Oslofjorden, bland andra förnybara källor.

Energieffektivitet i nya byggnader är inte bara viktigt i stora kommersiella och kulturella byggnader; också nya bostäder måste förbruka mindre resurser. Nordic Smart House har utvecklat billiga, modulära energieffektiva byggnader som kan bidra till att minska utsläppen samtidigt som den rymmer den växande stadsbefolkningen för en hållbar byggindustri.

Och ingen byggnad är en ö: hur byggnader utformas i förhållande till andra byggnader, infrastruktur och angränsande utrymmen är viktigt för en byggnads hållbarhet. Spacemaker AI för att hjälpa fastighetsutvecklare och arkitekter att arbeta tillsammans för att skapa smarta och hållbara stadsrum.

3. Koldioxidavskiljning och -lagring (CCS)

Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) vid industriella produktionsanläggningar kan vara en lösning på den koldioxid som genereras vid produktion av betong, stål, järn och kisel. Den norska regeringen har lanserat ett fullskaligt CCS-projekt kallat “Longship” som består av tre delprojekt: två om koldioxidavskiljning (Norcem och Oslo Fortum Varme) och ett om CO₂-transport och lagring (Northern Lights). Regeringen har beviljat finansiering till Northern Lights och kommer att finansiera projektet som leds av Norcem fullt ut.

Norcems koldioxidvskiljningsanläggning kommer att fånga upp till 400 000 ton CO₂-utsläpp årligen. Det motsvarar de årliga utsläppen från cirka 200 000 fossildrivna bilar.

4. Miljövänliga byggmaterial

Ett annat tillvägagångssätt är att minska eller eliminera användningen av kolintensiva material i byggandet. Norge är kraftigt skogbevuxet och leder vägen när det gäller att ersätta stål med massivt virke som konstruktionsmaterial. 

Norges skogsindustri är bland världens mest hållbara. Reglerna är så stränga att praktiskt taget inget träd kan fällas utan ett åtagande att plantera ett nytt. Norska träbyggnader är därför bland de mest miljövänliga byggnaderna som finns.

Och när betong väl måste användas, varför inte använda betong som renar stadsluften? Joma International använder avancerad nanoteknik för att tillverka betong som bryter ner de förorenande kemikalier som den möter. Detta resulterar i renare byggnader, renare stadsluft och mer hållbara stadsrum.