Allmänna villkor 

1. Beställning och orderbekräftelse
1.1       
 Kunden beställer rekryteringsuppdrag på de villkor som framgår av Worko AB utfärdad Orderbekräftelse, Worko AB:s allmänna leverans- och betalningsvillkor och övriga bilagor Orderbekräftelsen hänvisar till. I händelse av motstridigheter mellan Orderbekräftelsen och dessa allmänna leverans- och betalningsvillkoren ska vad som anges i Orderbekräftelsen äga företräde.
1.2       Orderbekräftelsen ska precisera Uppdragets art, omfattning, pris, ersättningsform, faktureringsmetod och Uppdragets längd. Därutöver ska Orderbekräftelsen mot bakgrund av Kundens angivna kravspecifikation innehålla överenskommen kravprofil på Kandidaten (”Kandidatprofil”).

2. Uppdraget
2.1      
 Med rekryteringsuppdrag menas uppdrag som innebär att Kunden avser att anställa en eller flera personer (”Kandidat/er”) som Kunden ger Worko AB i uppdrag att välja ut och presentera för Kunden (”Uppdraget”). I Uppdraget ingår inte att lämna ut uppgifter om Kandidater som inte presenteras av Worko AB för Kunden.
2.2       Worko AB ska utföra uppdraget med utgångspunkten att Workos egenutvecklade system och plattformar, arbete i Kunden system ger Worko rätt att fakturera 1250 kr / timma för varje påbörjad timma i annan systemmiljlö än Worko ABs egna.
2.3       Worko AB ska använda den personal Worko AB bedömer lämplig för Uppdragets genomförande.
2.4       Kunden ska lämna Worko AB tillgång till den information och det underlag som är erforderligt för Uppdragets genomförande.
2.5       Kunden ska aktivt medverka till att Uppdraget kan genomföras på avsett sätt och på utsatt tid. Kunden ska härvid bl a utan dröjsmål granska och bedöma CV och rapporter som tillhandahåls av Worko AB. Kandidat som inte granskats och bedöms av kunden inom 14 dagar räknas som en levererad intervju och avräknas mot intervjumålet enligt vad som anges i avtalet.
2.6       Kunden äger inte rätt att byta kravprofil(er) och hiring-bar(s) under uppdraget utan tillkommande kostnad.
2.7       Worko AB och Kunden ansvarar enskilt för hantering av data på lämpligt vis enligt vid var tid gällande lagstiftning och föreskrivelser enligt GDPR.
2.8       Alla kandidater hanterade genom Workos plattform räknas in som levererade i pipeline och intervjuer som avräknas mot målsättningen i avtalet.
2.9       Kandidater som har genomfört tre intervjuer med Kund räknas in som levererade offerings mot målsättningen i avtalet.

3. Ersättning och betalning
3.1      
 För Uppdraget ska Kunden betala ersättning till Worko AB i form av avtalad månadsersättning eller till ett fastpris, allt enligt vad som anges i Orderbekräftelsen.
3.2       Mervärdesskatt tillkommer.
3.3       All ersättning ska, om inte annat anges på fakturan, betalas senast trettio (30) dagar efter respektive fakturas datum. Vid dröjsmål med erläggande av betalning utgår dröjsmålsränta på förfallet obetalt belopp och ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag
3.4       Betalar inte Kunden i rätt tid har Worko AB även rätt att efter skriftlig avisering därom till Kunden tills vidare avbryta Uppdraget till dess betalning skett. Är Kunden i dröjsmål mer än trettio (30) dagar efter det att Worko AB anmodat Kunden att betala får Worko AB genom skriftligt meddelande i förtid säga upp uppdragsavtalet i sin helhet. Säger Worko AB upp avtalet i förtid har Worko AB rätt till skadestånd.
3.5       Vid tecknande av nytt avtal som ersätter aktuellt avtal har Worko rätt att fakturera leverade andel av förstaintervjuer enligt tidigare avtal.

4. Ansvar, reklamation mm
4.1      
 Worko AB ansvarar gentemot Kunden för skada som vållats Kunden på grund av försummelse av Worko AB. Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning. Worko AB:s ansvar är per Uppdrag begränsat till ersättningen för Uppdraget, dock max tio (10) gånger det vid uppdragsavtalets träffande gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
4.2       Worko AB är inte i något fall ansvarig för skada som beror på av Kunden lämnade felaktiga instruktioner eller bristande underlag eller att Kunden inte medverkat till Uppdragets genomförande.
4.3       Kunden äger ej rätt att göra gällande anspråk på ersättning eller annan påföljd om Kunden ej skriftligen reklamerar senast sju (7) dagar efter det att fel, brist och försening eller annat kontraktsbrott upptäckts eller bort upptäckas. Kundens rätt att göra påföljd gällande upphör under alla förhållanden tre (3) månader efter att det enskilda Uppdraget avslutats eller avbrutits.

5. Sekretess
Worko AB och Kunden förbinder sig att hålla Uppdraget och dess innehåll såsom t.ex. priser, CV, Kandidatprofil och den andre partens rekryteringsprocess, konfidentiell. Det åligger parterna att tillse att endast anställda eller underleverantörer som är i behov av sekretessbelagda uppgifter för Uppdragets utförande får ta del av dessa samt att anställda eller underleverantörer som kommer i kontakt med sådana uppgifter är bundna att iaktta sekretess som följer av dessa bestämmelser.

6. Personuppgifter
Worko AB ska tillse att Kandidaten givit samtycke till Kundens hantering av personuppgifter, i enlighet med vid var tid gällande lag som är tillämplig på behandling av personuppgifter inom ramen Uppdraget. Kunden är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

7. Rekryteringsförbud
Kunden förbinder sig att inte erbjuda anställda hos Worko AB anställning (eller uppdrag som konsult) hos sig eller närstående företag. Rekryteringsförbudet gäller under uppdragstiden och för en tid av sex (6) månader efter det att Uppdraget avslutats. Vid brott mot denna bestämmelse ska Kunden vid anfordran utge ett vite i varje enskilt fall med belopp motsvarande 10 gånger det prisbasbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gällde vid tidpunkten när kontraktsbrottet gjordes gällande

8. Tvist
Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Orderbekräftelsen eller Worko AB:s allmänna leverans- och betalningsvillkor eller sammanhängande rättsförhållande ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.